Disse 10 grunnleggende friluftslivsferdighetene blir viktige også i Finnmark

Et utvalg med representanter fra DNT, Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, samt friluftsrådene i Salten og Nord-Troms/Finnmark, har jobbet med å avklare hva som menes med grunnleggende friluftslivsferdigheter, og hvordan disse kan løftes fram gjennom arbeidet til organisasjonene og landets mange friluftsråd.

Slik kan grunnleggende friluftslivsferdigheter defineres

Det første utvalget jobbet med var å avklare som som menes med grunnleggende friluftslivsferdigheter, som etter utvalgets mening kan defineres på følgende måte:

  • Grunnleggende friluftslivsferdigheter er kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør at en kan ferdes og oppholde seg trygt i naturen på egne premisser, alene og sammen med andre, naturvennlig og hensynsfullt.

Her er de 10 grunnleggende friluftslivsferdighetene

Holdninger til og kunnskap om naturen

1. Ha tilstrekkelig kunnskap og holdninger til å utøve et naturvennlig og bærekraftig friluftsliv.

2. Ha nødvendig kunnskap om de rettigheter, plikter og hensyn som allemannsretten innebærer.

Sosiale ferdigheter og kompetanse

3. Kunne vurdere trygt friluftsliv ut fra naturforhold, vær, egne og gruppas ferdigheter

4. Kunne ta hensyn til andre.

5. Kunne hjelpe seg selv og andre.

Fysiske og praktiske ferdigheter

6. Kunne ferdes i ulike typer terreng

7. Kunne finne fram i naturen

8. Kunne planlegge turer og aktivitet

9. Kunne etablere en god raste- og leirplass, og etterlate naturen like fin som før.

10. Kunne kle seg og pakke utstyr, klær, mat og drikke etter vær, føre og aktuell aktivitet.

Hvordan jobbe videre med dette i Finnmark?

Finnmark Friluftsråd ønsker å legge utvalgets 10 anbefalinger til grunn for vårt videre arbeid. Dette gjelder både i vår kontakt med skoler og barnehager, samt friluftskolene som gjennomføres for barn i skoleferiene.

I 2022 som er Frivillighetens år, ønsker vi å arbeide for at fritidstilbudet innen friluftsliv for barn og ungdom gjøres bedre. I et slikt arbeid vil de 10 friluftslivsferdighetene stå sentralt.

Vi må heller ikke glemme Perletur. Aktiviteten har utviklet seg til å bli stor og viktig for mange. Også her er det naturlig å la utvalgets anbefalte ferdigheter innen friluftsliv stå sentralt. Alle de 10 ferdighetene vil være viktige for de som ferdes på tur på kryss og tvers, høyt og lavt i Finnmark.